પાયાના શિલ્પીઓ

હોમ / પાયાના શિલ્પીઓ

ગોલ્ડન ટ્રસ્ટી

શ્રી રમેશભાઈ

જાળીયા

શ્રી હિતેષભાઇ

વડીયા

શ્રી વિપુલભાઈ અરજણભાઈ

મઢડા

શ્રી વિપુલભાઈ જીવરાજભાઈ

મઢડા

શ્રી નીતિનભાઈ પ્રેમજીભાઈ

બુઢણા

ર્ડો. પરેશભાઈ આર.

રાજગઢ

શ્રી વિપુલભાઈ જીવરાજભાઈ

મઢડા

સિલ્વર ટ્રસ્ટી

શ્રી ભીમજીભાઈ

બુઢણા

સ્વ. વીરજીભાઈ કાનજીભાઈ

શ્રી નેમુભાઇ વીરજીભાઈ બુઢણા

શ્રી રાઘવભાઈ વશરામભાઇ

રાજપરા-2

સ્વ. દેવરાજભાઇ હરજીભાઇ

શ્રી ગૌતમભાઈ વાલજીભાઇ વાળુકડ

સ્થાપક ટ્રસ્ટી

સ્વ. જસમતભાઈ કે

જાળીયા

સ્વ. વેલજીભાઇ પી.

પીપરાળી

સ્વ. મનજીભાઇ એમ.

રાજસ્થળી

સ્વ. રાઘવભાઈ આર.

પીપરાળી

સ્વ. સવજીભાઈ કે.

સાંઢખાખરા

સ્વ. લખમણભાઇ યુ.

સીદસર

સ્વ. વલ્લભભાઈ જી.

નાનીમાળ

શ્રી નરેશભાઈ વી.

બુઢણા

ડૉ. સંજય બી.

બુઢણા

શ્રી લક્ષમણભાઇ એલ.

બુઢણા

શ્રી દેવજીભાઈ ડી.

ભોજાવદર

ડૉ. અરવિંદભાઈ એમ.

ભાદ્રોડ

શ્રી બાબુભાઇ એ.

ભાદ્રોડ

શ્રી ગોપાળભાઈ આર.

છભાડીયા

શ્રી વાલજીભાઇ એન.

ઘેટી

શ્રી દિપકભાઈ જી.

જામનગર

શ્રી કાળુભાઇ ટી.

કાચરડી

શ્રી કનુભાઈ એન.

કાચરડી

શ્રી વલ્લભભાઈ એલ.

લોંગડી

શ્રી રઘુભાઇ એન.

માંડવાળી

શ્રી ગોરધનભાઈ આર.

માંડવાળી

શ્રી પ્રવિણભાઈ જે.

મઢડા

શ્રી મનોજભાઈ આર.

મઢડા

શ્રી બાબુભાઇ એમ.

મઢડા

શ્રી મુળજીભાઈ વી.

રાજપરા

શ્રી ગણેશભાઈ વી.

રાજપરા

શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ વી.

રાજપરા

શ્રી નરેશભાઈ એચ.

રાજપરા

શ્રી સવજીભાઈ વી.

રાજપરા

શ્રી દુલાભાઇ કે.(

રાજપરા

શ્રી રાઘવભાઈ બી.

રાજપરા

શ્રી ધીરુભાઈ વી.

રાજપરા

શ્રી રમેશભાઈ વી.

રાજપરા

શ્રી રમેશભાઈ જે.

રાજપરા

શ્રી નરશીભાઈ એન.

રાજપરા

શ્રી નટુભાઈ જી.

રાજપરા

શ્રી રમેશભાઈ એચ.

રાજપરા

શ્રી શીવાભાઈ કે.

રાજપરા

શ્રી શીવાભાઈ એચ.

રાજપરા

શ્રી અશોકભાઈ વી.

રાજપરા

શ્રી કૌશિકભાઈ એન.

રાજપરા

શ્રી અશોકભાઈ એલ.

રાજગઢ

શ્રી બાબુભાઇ એમ.

નાની રાજસ્થળી

શ્રી ગણેશભાઈ આર.

નથુગઢ

શ્રી શૈલેષભાઇ એલ

નાનીવાવડી

શ્રી વિક્રમભાઈ ડી.

નાનીવાવડી

શ્રી રામજીભાઈ જે.

મીઠાપુર

શ્રી શૈલેષભાઇ પી.

લીલાખા

શ્રી કડવાભાઇ જે.

સીમરણ

શ્રી રવજીભાઈ બી.

સીમરણ

શ્રી ભીખુભાઇ કે.

સીમરણ

શ્રી કાનજીભાઈ ડી.

સીમરણ

શ્રી ધીરુભાઈ બી.

સીમરણ

શ્રી ભીખાભાઇ આર.

સીમરણ

શ્રી હરિભાઈ બી.

સાંઢીડા મહાદેવ

શ્રી ધીરુભાઈ એચ

સાંઢીડા મહાદેવ

શ્રી ઘનશ્યામભાઈ કે.

નોઘણવદર

શ્રીગોરધનભાઇ એમ.

પાડાપાણ

શ્રી ઘનશ્યામ આર.

પાડાપાણ

શ્રી દેવરાજભાઇ એચ

વાળુકડ

શ્રી દુર્લભભાઈ ડી.

વાળુકડ

શ્રી સમીરભાઈ એચ.

વાળુકડ

શ્રી નટુભાઈ ઝેડ.

વાળુકડ

શ્રી સુભાષભાઈ એલ.

વાળુકડ

શ્રી લવજીભાઈ જે.

વાળુકડ

શ્રી અરવીંદભાઇ એલ.

વાળુકડ

શ્રી વલ્લભભાઈ કે.

વાળુકડ

શ્રી હિંમતભાઇ એમ.

વાળુકડ

શ્રી જગદિશભાઇ આર.

સુરનગર

શ્રી રાજુભાઈ પી.

સુરનગર

શ્રી ડાયાભાઇ એમ.

રામપર

શ્રી મનજીભાઇ જી.

સાતપડા

શ્રી માવજીભાઈ કે.

ઇંગોરાળા

શ્રી મનજીભાઇ જે.

ઇંગોરાળા

શ્રી ઘનશ્યામભાઈ ટી.

સાંઢખાખરા

શ્રી સુમિતભાઈ એલ.

સાંઢખાખરા

શ્રી ગોપાલભાઈ ડી.

સાંઢખાખરા

શ્રી પરશોતમભાઇ વી.

સીદસર

શ્રી કરશનભાઈ ડી.

સીદસર

શ્રી અરજણભાઇ બી.

સીદસર

શ્રી ઠાકરશીભાઈ વી.

ગજા ની વાવડી

શ્રી નરશીભાઈ વી.

મેઘાવડ

શ્રી પ્રેમજીભાઈ એસ.

બુરહાનપુર

શ્રી કુરજીભાઈ કે.

જાળીયા

શ્રી મેઘજીભાઈ સી.

નાની ભાગેડી

શ્રી પરેશભાઈ સી.

નારી

શ્રી પોપટભાઈ કે.

ટાણા

શ્રી ત્રિકમભાઇ ડી.

પીપરાળી

શ્રી પ્રાગજીભાઈ આર.

પીપરાળી

ડૉ. ભગવાનભાઇ બી.

સગાપરા

શ્રી કરશનભાઇ ડી.

સગાપરા

શ્રી ગણેશભાઈ સી.

મતવા

શ્રી ધરમશીભાઇ એસ.

સણોસરા

શ્રી ધીરુભાઈ એન.

મેઢા

શ્રી મુકેશભાઈ પી.

મેઢા

શ્રી અશોકભાઈ બી.

મેઢા