ગામની યાદી

હોમ / ગામની યાદી
અલંગ
અમનગર
અનિડા
બુઢના
બુરહાનપુર
ભાદ્રોડ
ભોજાવદર
ભૂતિયા
ભાવનગર
ભાયાવદર
છેલણા
ઢાંગલા
ધારુકા
ધોળા
ધુડીયા દોમડા
ધુતારપુર
ઇંગોરાળા
ગારિયાધાર
ઘેટી
હબુકડ
હળીયાદ
હડમતીયા
હણોલ
જાળીયા (પાનસડા)
જામનગર
જમણવાવ
કાચરડી
કંજેલી કંપા
કણકોટ
કાટોડિયા
કેરીયા
ખાંભા
ખંઢેરા
ખારસિયા
લાલાવદર
લાપાળીયા
લાઠી
લીલીખા
લોંગડી
લુણીધાર
મઢડા
માળવાવ
મણાર
મતવા
માવજીંજવા
મેઢા
મેઘાવડ
મીઠાપર
મોટા માણસા
મોટા પાંચસરા
મોટી માંડવાળી
મુંડીયા રાવણી
નાના ઉમરડા
નાની ભગેડી
નાનીમાળ
નાની રાજસ્થળી
નાની વાવડી
નારી
નથુગઠ
નવાગામ (બડેલી)
નાવડા
નવા પીપરીયા
નોઘણવદર
પાડાપાણ
પાંચ પીપળા
પાંચ તલાવડા
પાનસડા
પરવડી
પરવાળા
પીપરડી
પીપરાળી
રાજગઢ (ભાલ)
રાજકોટ
રાજપરા-2
રામધરી
રામપર (રવેશીયા)
રામપર (વેરાવળ)
રાણપરડા
રતનવાવ
રોયલ
ચભાડિયા
સગાપરા
સાંઢિડા (મહાદેવ)
સાંઢ ખાખરા
સણોસરા
સરતાનપર
સાતપડા
સરસઈ (ગોરખપરા)
સીદસર
સીમરણ
સુખપર
સુમરી
સુરકા (ગઢડા સ્વામિ)
સુરનગર
શ્યામપરા
ટાણા
તરકાસર
ઠાડચ
ટીંબી
ઉમરાળા
ઉમેજ
વડીયા
વલ્લભીપુર
વાળુકડ
વાળુકડ (જીજી નું)
વરલ
વાવડી (ગજાભાઈ)
ટીંબા
મોટી વાવડી
જાત્રોડા
સારીંગપુર
ભડભીડ
નેસડી
ગોવિંદપુર
ગઢડા (સ્વામિ ના)
ઉખરલા
ચોગઠ
ગઢુલા
કાળાતલાવ
કૃષ્ણપરા
ભાલવાવ
જામવાળા ગીર
નાના સમઢીયાળા
રબારીકા
અમરગઢ
ધાવાગીર
ભલગામ
નાની મોણપરી
વાવડી (રૂખડભગત ની)
મેઘવદર
છેલણા